SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA

Združenje Management Group, v nadaljevanju organizator, skupaj s podjetji, ki podajo poslovne izzive, organizira dogodek Kadrovski šprint. Dogodek določajo spodnja pravila:

 1. Ob prihodu so udeleženci razdeljeni v skupine po 4 udeležence, ki so jim predstavljeni poslovni izzivi.
 2. Kadrovski šprint išče inovativno in demonstrativno rešitev, ki je v skladu s poslovnim izzivom, ki ga poda podjetje. Rešitve morajo ustrezati naslednjim merilom:
  • rešitev mora biti v slovenščini,
  • vsaka ekipa sme predstaviti samo eno rešitev. Nepopolne rešitve se lahko diskvalificira,
  • obliko oddane rešitve določi podjetje, ki poda poslovni izziv. Rešitev je predstavljena strokovni komisiji podjetja.
 3. Zmagovalca določi podjetje in odločitev je dokončna. Zmagovalna ekipa prejme nagrado v višini 400 EUR z vključenim DDV.
 4. Udeleženec zagotavlja, da je končna rešitev njihovo lastno delo in ne krši nobenih lastninskih ali intelektualnih pravic tretje osebe, vključno s patenti, blagovnimi znamkami in zaščiteno intelektualno lastnino tretjih oseb.
 5. Vse moralne pravice ostanejo v udeleženčevi lasti. Udeleženec se strinja s prenosom avtorskih pravic in lastništva podjetju, ki je predstavilo izziv. Avtorske pravice so časovno in teritorialno neomejene in dovoljujejo pravico do delne ali v celoti reprodukcije, urejanja in javnega objavljanja brez dodatnih dogovorov z organizatorji ali zmagovalci. Vsak tekmovalec se strinja in soglaša, da je ideja njegove ekipe lahko uporabljena ali nadgrajena s strani podjetja, ki je predalo izziv brez dodatnega dogovora.
 6. Organizator in podjetje, ki je podalo izziv, ne prevzemata nobene odgovornosti za kakršnokoli izgubo ali škodo, povzročeno direktno ali indirektno med dogodkom, ali zaradi udeležbe na dogodku, ali zaradi sprejema nagrade, ali nezmožnosti sprejema nagrade. Organizator in podjetja ne sprejemajo odgovornosti za: (1) tehnične težave ali težave s telefonom, računalnikom, omrežja, okvare hardwara ali softwara; (2) omrežne nedostopnosti; (3) tehnične ali človeške napake, ki se lahko pojavi v administraciji organizatorja; (4) kakršnekoli poškodbe ali škode oseb ali lastnine, vključujoč računalnik udeleženca.
 7. Organizator ne prevzema odgovornosti za škodo, poškodbe, odškodninske zahtevke, razloge za sodne postopke, odgovornosti za izgubo, ki se lahko pojavijo zaradi (1) neupoštevanja pravil, (2) neresničnih informacij, ki jih je tekmovalec podal organizatorjem Kadrovskega šprinta, (3) udeležbe na dogodku Kadrovski šprint.
 8. Organizator si pridržuje pravico do odpovedi, spremembe ali prestavitve dogodka.  Kadrovski šprint delno ali v celoti v primeru prevare, tehničnih težav ali drugih težav ter v primeru ogrožene integritete dogodka brez odgovornosti do udeležencev. Organizator si pridržuje pravico do diskvalifikacije udeleženca, ki krši pravila dogodka Kadrovski šprint, ali grozi in nadleguje udeležence ostalih članov skupin, organizatorje ali predstavnike partnerjev.
 9. Da lahko ponudimo strokovno in učinkovito storitev, moramo hraniti osebne podatke, to so informacije, pridobljene s prijavnice: ime in priimek, email, fakulteta in letnik. Vsi osebni podatki so zaupne narave, hranjeni so v podatkovni bazi in/ali v papirni obliki. Podatki so zavarovani z geslom. Udeleženec ima pravico do vpogleda v informacije. Podatki so lahko rabljeni v namene statistične analize ali monitoringa, vendar brez sklicevanja na posameznika. O osebnih podatkih udeležencev se lahko razpravlja v primerih nadaljnjega sodelovanja s podjetji in udeleženci. Organizator lahko podatke o tekmovalcih posreduje tudi podjetjem, ki sodelujejo na tekmovanju.

Udeleženec soglaša, da je prebral in razumel zgoraj navedena določila in se strinjam z obdelavo osebnih podatkov in njihovim deljenjem partnerjem, če potrebno.

Če se katerikoli del te pogodbe o udeležbi šteje za nezakonit ali neizvedljiv, to ne vpliva na veljavnost, legitimnost in zmožnost uveljavljanja drugih delov te pogodbe. Ta pogodba je po zakonodaji Republike Slovenije in je podrejena izključni pristojnosti sodišč Slovenije.

DOGOVOR O ZAUPNOSTI

Dogovor o zaupnosti je sklenjen med Združenjem Managemnt Group s sedežem na naslovu Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana in udeleženci Kadrovskega šprinta za namene preprečevanja zlorab zaupnih informacij. Obe stranki (tekmovalec in organizator) skleneta dogovor o varstvu zaupnih informacij (Splošna uredba EU o varstvu podatkov).

 1. Definicija zaupne informacije. Zaupne informacije so informacije, ki vključujejo informacije s komercialno vrednostjo. Vse informacije in materiali, ki so v povezavi s primeri, predstavljenimi na dogodku Kadrovski šprint, so zaupne narave.
 2. Izjeme. Stranka je izvzeta odgovornosti o zaupnosti informacij v primeru, da je: (a) informacija že javno znana, ali postane javno znana po strankini nekrivdi; (b) stranka ve za informacijo že pred sklenitvijo dogovora; (c) do informacije je stranka prišla po zakoniti poti, ali jo je izvedela od organizatorjev; (d) informacija je zaupana stranki s strani organizatorjevega pisnega dovoljenja.
 3. Obveznosti stranke. Stranka mora zaupne informacije skrbno hraniti. Informacije lahko zaupa organizatorju, v kolikor ta zaprosi za njih, vendar naj stranka zahteva odobreno soglasje o varovanju informacij. Stranka ne sme brez pisnega dovoljenja organizatorja uporabiti informacije za lastno korist, objavo, reprodukcijo ali jih kakorkoli razkriti drugim, ali dovoliti njihovo uporabo za njihovo korist.
 4. Čas varovanja informacij. Informacije so zaupne, dokler niso več označene kot poslovna skrivnost oziroma dokler organizator s pisnim dovoljenjem ne dovoljuje njihovo objavo.
 5. Odnosi. Navedene stvari v pogodbi veljajo za stranke, partnerje, skupna podjetja ali udeležence druge pogodbenice za kakršne koli namene.
 6. Če sodišče ugotovi, da je katerakoli določba tega sporazuma neveljavna ali neizvedljiva, se preostali del tega sporazuma razlaga tako, da najbolje vpliva na namen strank.
 7. Ta sporazum izraža popolno razumevanje strank glede vsebine in nadomešča vse predhodne predloge, sporazume, zastopanja in dogovore. Ta sporazum ne sme biti spremenjen, razen v pisni obliki, ki sta jo podpisali obe strani.
 8. Neizpolnitev nobene pravice iz tega sporazuma ne pomeni odpovedi prejšnjim ali kasnejšim pravicam.

DOVOLJENJE IN PRIVOLITEV ZA UPORABO VIDEO POSNETKOV IN FOTOGRAFIJ

 1. Udeleženec s sodelovanjem daje soglasje Združenju Management Group – Ekonomska fakulteta v sodelovanju s podjetjem Competo d.o.o., Društvo študentov kadrovskega menedžmenta – DŠKM –  Fakulteta za družbene vede, Društvo študentov psihologije Slovenije – Filozofska fakulteta, za fotografiranje na dogodku, snemanju videoposnetkov ali avdio posnetkov. Njihova reprodukcija ostane last avtorja in jih lahko organizator javno uporabi za namene promocije ali predstavitev tekmovanja. Poleg tega se tekmovalec odpoveduje kakršnikoli pravici do pregleda ali odobritve končnega videoposnetka. Razume, da je privolitev večna in zavezujoča. Tekmovalec soglaša, da se lahko slike dogodka javno objavijo, kot del spletne strani organizatorja in / ali drugih trženjskih gradiv.
 2. Vsak udeleženec ima pred odobritvijo dokumenta možnost seznanjenja s splošnimi pogoji sodelovanja, lahko se posvetuje in po želji zahteva odvetnika. Vsak udeleženec je odgovoren, da prebrano razume in se strinja s splošnimi pogoji sodelovanja.

PRAVILA O DENARNI NAGRADI

 1. Ta pravila določajo pogoje, postopek in izplačilo enkratne denarne nagrade, ki jo bo prejela fizična oseba, ki bo razglašena za zmagovalca dogodka Kadrovski šprint.
 2. Nagrado lahko prevzame fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
  • je fizična oseba,
  • sodeluje na dogodku Kadrovski šprint, ki ga organizira Združenje Management Group s sedežem na Ekonomski fakulteti, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana,
  • se bo registriral na registraciji, 20. 11. 2019, pred začetkom dogodka,
  • bo na končni predstavitvi, 20. 11. 2019, na kateri bo pomagal predstaviti idejno rešitev svoje ekipe,
  • je del zmagovalne ekipe.
 3. Nagrada je denarna in znaša 400 EUR z vključenim DDV. Nagrada se izplača direktno udeležencem zmagovalne ekipe. Nagrada se podeli zmagovalni ekipi na dogodku Kadrovski šprint. Nagrada v višini 400 EUR se sorazmerno razdeli na tekmovalce v zmagovalni ekipi, tj. med fizične osebe, ki sestavljajo zmagovalno ekipo (če so 4 tekmovalci v ekipi, pomeni, da vsak prejme 100 EUR nagrade, po izračunu 400 EUR / 4).
 4. Postopek za podelitev nagrade na dogodku Kadrovski šprint določa organizator, ki ga sestavljajo zakoniti člani Združenja Management Group. Zmagovalno ekipo, ki jo sestavljajo fizične osebe, izberejo predstavniki strokovnega odbora, katerega sestavljajo predstavniki podjetja, katero je podalo izziv. Vsako sodelujoče podjetje izbere po eno zmagovalno ekipo. Nagrada se izplača na transakcijski račun fizične osebe, ne pravne, v neto znesku. Neto znesek pomeni bruto znesek z odvedenim davkom. Davek bo plačan FURS-u avtomatično s strani Združenja Management Group v skladu z Zakonom o dohodnini (PIT-2). Davek bo plačan, preden bo nagrada nakazana na bančni račun udeleženca.
 5. Fizična oseba, upravičena do nagrade, bo po e-pošti dobila obrazec, v katerem mora navesti potrebne in pravilne podatke o bančnem računu, na katerega želi prejeti nagrado.

IZJAVA O SOGLAŠANJU S PRAVILI O DENARNI NAGRADI NA DOGODKU KADROVSKI ŠPRINT

Ta klavzula pojasnjuje, da se s sodelovanjem na Kadrovskem šprintu z nami sklene pravno zavezujoča pogodba in se tekmovalec strinja, da bo upošteval splošne pogoje sodelovanja. Potrjujem, da sem prebral zgoraj določene pogoje in se strinjam s členi 1-6, določenimi v Pravilih o denarni nagradi na dogodku Kadrovski šprint.

UREDBA O VARSTVU PODATKOV

Uporaba osebnih podatkov: s prijavo na dogodek Kadrovski šprint, se udeleženec strinja z obdelavo podatkov. Osebni podatki se nanašajo na posameznika, ki se je prijavil na dogodek Kadrovski šprint z osebnimi podatki: ime in priimek, e-mail, fakulteta in letnik študija. Podatki zbirajo na spletni strani s prijavo na Kadrovski šprint.
Podatki se zbirajo za naslednje namene:

 • za obdelavo prijave in administrativne in pravne namene,
 • ime in priimek sta uporabljena za identifikacijo osebe, ki se ji izda račun. Plačani račun velja kot vstopnica za dogodek in ni prenosljiv,
 • ime in priimek bosta uporabljena na značkah z imenom, na seznamu udeležencev in priporočilnem pismu,
 • e-mail bo uporabljen za namene komunikacije – pošiljanje računa, opomnikov in obvestil,
 • fakulteta in letnik študija bosta uporabljena za analitične namene, raziskave, izboljšave kakovosti in storitve, izboljšave spletne strani ter merjenje uspeha,
 • izbira prehrane, bo uporabljena pri namenu kosila na dan dogodka.

Do osebnih podatkov, posredovanih s prijavo na Kadrovski šprint, bodo imela dostop tudi podjetja. Vsi podatki bodo shranjeni in zaščiteni s kodo, do njih pa lahko dostopajo le trenutni člani Združenja Management Group in podjetja. Podatki se hranijo pet let po zaključku dogodka.

Zgoraj navedene pravne podlage za obdelavo podatkov temeljijo na vašem soglasju prejetem po 25.10. 2019 . Temeljijo na splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov sprejeti 25. maja 2018 (Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 2016/679 (“GDPR”)).

PIŠKOTKI

Pravilnik o piškotkih. Spletno mesto Kadrovski šprint uporablja piškotke. Piškotke uporabljamo za prilagajanje vsebine in oglasov, za zagotavljanje funkcij družbenih medijev in za analizo našega prometa. Podatke o uporabi našega spletnega mesta delimo tudi z našimi socialnimi mediji, oglaševalskimi in analitičnimi partnerji

Piškotki na tej spletni strani, za katere ni potrebna odobritev. Piškotki, ki so bistveni, “nujno potrebni” piškotki, omogočajo funkcije, brez katerih ne bi mogli uporabljati spletnega mesta po predvidevanjih. Ti piškotki so prvotni piškotki in se shranijo v računalnik samo med brskanjem po spletnem mestu. Piškotek, kot je ta, se uporablja za shranjevanje vaše odločitve o uporabi piškotkov na našem spletnem mestu in za uporabo strogo potrebnih piškotkov ni potrebno soglasje.

Piškotki, za katere je potrebno soglasje. Piškotki, ki niso nujno potrebni za uporabo tega spletnega mesta, vendar so pomembni za določene funkcije. Brez funkcije „piškot“, ki omogoča enostavno uporabo naše spletne strani, na primer v naprej izpolnjeni obrazci, ne bodo več na voljo, nastavitve kot izbira jezika pa ne bodo več shranjene.

Piškotki tretjih oseb na tej spletni strani, za katere je potrebna privolitev: na tem spletnem mestu je vsebina tretjih oseb, ki lahko piškotke postavijo na spletno stran in tako pridobijo informacije o tem, da ste obiskali spletno mesto. Če potrebujete več informacij o uporabi piškotkov, obiščite spletna mesta teh tretjih oseb. Če piškotkov sploh ne želite sprejeti, lahko to nastavite v svojem brskalniku

**********
S prijavo se strinjate z našimi splošnimi pogoji, vključno z uporabo osebnih podatkov in pravilnika o piškotkih.

Kategorije: Kadrovski šprint